Regulamin Karty Upominkowej Dzień Dobry Wellness

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty Upominkowej.

 1. 1. Definicje
  1. 1.1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
   1. 1.1.1 Karta Upominkowa – elektroniczny bon towarowy o unikalnym kodzie, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Sklepie Dzień Dobry Wellness lub w serwisie dziendobrywellness.pl, w zakresie ustalonego dla danej Karty Upominkowej limitu kwotowego, określanego także jako jej wartość;
   2. 1.1.2 Wydawca – „Dzień Dobry Wellness” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-675 WARSZAWA, ul. Wołoska 7 (NIP: 5252533572, REGON: 146181882, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st. w Warszawie pod numerem KRS: 424933);
   3. 1.1.3 Nabywca – osoba, która zakupiła Kartę Upominkową w Sklepie Dzień Dobry Wellness lub za pośrednictwem innych platform sprzedażowych na użytek własny lub dla innej osoby, wskazanej przez Nabywcę;
   4. 1.1.4 Użytkownik – każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty Upominkowej przedstawiający ją do użycia przy zapłacie za Towar;
   5. 1.1.5 Dzień Dobry Wellness – platforma sprzedażowa on-line oferująca Towar Wydawcy, dostępna na stronach internetowych w domenie dziendobrywellness.pl prowadzona przez Wydawcę;
   6. 1.1.6 Dzień Dobry Wellness – magazyn internetowy z dostępem online do artykułów i porad związanych z aktywnym stylem życia udostępniany pod oficjalną nazwą Dzień Dobry Wellness
   7. 1.1.7 Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Dzień Dobry Wellness;
   8. 1.1.8 Wysyłka – usługa (płatna lub bezpłatna) dostarczenia zamówionych Towarów do Użytkownika;
   9. 1.1.9 Transakcja – operacja dokonana przy użyciu Karty Upominkowej, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Karcie Upominkowej na Towary lub Wysyłkę oferowane przez Wydawcę, przez co dochodzi do pomniejszenia kwoty dostępnej na Karcie Upominkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika Towarów lub Wysyłki oraz ewentualnego przypisania do Karty Upominkowej nowej kwoty środków do wykorzystania.
 2. 2. Nabycie i wydanie Karty Upominkowej
  1. 2.1 Karta Upominkowa może zostać nabyta w Sklepie Dzień Dobry Wellness lub za pośrednictwem innych platform sprzedażowych.
  2. 2.2 Użytkownik ma możliwość zakupu Karty Upominkowej opiewającej na limit kwotowy 50 zł, 100 zł, 200 zł, lub 300 zł (do wykorzystania w sklepie Dzień Dobry Wellness) oraz limit 29,99 zł, 69,99 zł i 229 zł (do wykorzystania w serwisie dziendobrywellness.pl ). Wydawca może w danym okresie prowadzić sprzedaż promocyjną Kart Upominkowych poprzez podniesienie wartości limitu na Karcie Upominkowej powyżej wartości jej zakupu, np. przy zakupie Karty Upominkowej o wartości 300 zł Użytkownik otrzyma limit w wysokości 330 zł.
  3. 2.3 Karta Upominkowa jest wydawana Nabywcy lub osobie wskazanej przez Nabywcę poprzez przesłanie jej na wskazany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej.
  4. 2.4 Użytkownik nie ma możliwości zwiększenia wartości Karty Upominkowej, która została już wydana, ponad początkowo opłaconą i niewykorzystane środki, jak również uzupełnienia środków na Karcie Upominkowej.
  5. 2.5 Zapłata za Kartę Upominkową może nastąpić poprzez płatności elektroniczne udostępnione w ramach Sklepu Dzień Dobry Wellness. Przy zakupie Karty Upominkowej w Sklepie internetowym dziendobrywellness.pl wyłącza się możliwość płatności przelewem. Płatność za Kartę Upominkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Upominkowej. W przypadku nabywania Karty Upominkowej za pośrednictwem innych platform sprzedażowych decydują one samodzielnie o zasadach realizowania płatności za Kartę Upominkową.
  6. 2.6 Karta Upominkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
  7. 2.7 Karta Upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, a opłacona wartość Karty Upominkowej nie podlega oprocentowaniu.
  8. 2.8 Nabywca Karty Upominkowej zakupionej w Sklepie Dzień Dobry Wellness ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Upominkowej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania na adres poczty elektronicznej Karty Upominkowej, jeżeli nie rozpoczęto korzystania z niej poprzez dokonanie przy jej użyciu Transakcji.
  9. 2.9 Odstąpienie od umowy sprzedaży Karty Upominkowej zawartej za pośrednictwem Sklepu Dzień Dobry Wellnesspodlega zasadom odstąpienia wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
  10. 2.10 Odstąpienie od umowy sprzedaży Karty Upominkowej skutkuje unieważnieniem Karty Upominkowej i niemożnością dalszego korzystania z niej.
 3. 3. Użytkowanie Karty Upominkowej
  1. 3.1 Aktywacja Karty Upominkowej następuje automatycznie w chwili jej zakupu przez Nabywcę. Od chwili aktywacji Karty Upominkowej Użytkownik może dokonywać za jej pomocą Transakcji.
  2. 3.2 Karta Upominkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania realizowania Transakcji w Sklepie Dzień Dobry Wellness do wysokości kwoty środków na niej zapisanych oraz do jednorazowego dokonywania Transakcji w serwisie Dzień Dobry Wellness.
  3. 3.3 Przy realizacji Karty Upominkowej w Sklepie Dzień Dobry Wellness, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość Transakcji jest niższa niż aktualna wartość środków Karty Upominkowej. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty Upominkowej, pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Upominkowej.
  4. 3.4 W przypadku, gdy wartość realizowanej przez Użytkownika Transakcji w Sklepie Dzień Dobry Wellness jest wyższa, niż kwota środków pieniężnych na Karcie Upominkowej Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
  5. 3.5 Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą Upominkową w przypadku braku środków na Karcie Upominkowej lub upływu terminu ważności Karty Upominkowej.
  6. 3.6 Karta Upominkowa jest elektronicznym bonem towarowym na okaziciela, co oznacza, że może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania, staje się jej Użytkownikiem. Z uwagi na to, że Karta Upominkowa wysłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazanemu przez może trafić do folderu spam, zaleca się kontakt z osobą wskazaną, aby upewnić się, czy taka sytuacja nie nastąpiła.
  7. 3.7 Użytkownik ma prawo do sprawdzenia terminu ważności oraz aktualnej kwoty środków na Karcie Upominkowej do wykorzystania, elektronicznie poprzez zalogowanie się do swojego konta lub w procesie zakupowym na koszyku (komunikat Check Status).
  8. 3.8 Termin ważności Karty Upominkowej wynosi 12 miesięcy od daty jej nabycia i w tym okresie powinna być wykorzystana.
  9. 3.9 Karta Upominkowa przestaje być ważna po wykorzystaniu ustalonej kwoty środków lub z chwilą upływu terminu ważności Karty Upominkowej i nie uprawnia do dokonywania dalszych Transakcji. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Upominkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.
  10. 3.10 Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Upominkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe, które po ich dostarczeniu zostały utracone przyczyn niedotyczących Wydawcy.
 4. 4. Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Karty Upominkowej
  1. 4.1 W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru zakupionego za pomocą Karty Upominkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Karty Upominkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach, gdy nie jest to możliwe – w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy.
  2. 4.2 Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie internetowym Dzień Dobry Wellness z użyciem Karty Upominkowej, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości zapłaconej ceny w postaci Karty Upominkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach, gdy nie jest to możliwe – przelewem na konto. W tym przypadku warunkiem zwrotu ceny Towaru zakupionego z użyciem Karty Upominkowej jest uprzednie podanie numeru konta, na które niniejszy zwrot ma zostać dokonany.
 5. 5. Ochrona Danych Osobowych
  1. 5.1 Wydawca jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 2016/679 (RODO) w stosunku do Nabywców oraz Użytkowników.
  2. 5.2 Wydawca powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@dziendobrywellness.pl
  3. 5.3 Dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Wydawcy w zakresie:
   1. 5.3.1 zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Karty Upominkowej (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. 5.3.2 prowadzenia komunikacji z Nabywcami oraz Użytkownikami (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   3. 5.3.3 rozpatrywania reklamacji związanych z Kartami Upominkowymi, a także podejmowaniem działań w celu obrony interesów majątkowych lub dochodzenia roszczeń przysługujących Wydawcy (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. 5.3.4 archiwizacji i ewidencji prowadzonych działań (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. 5.4 Podanie Wydawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zakupu Karty Upominkowej za pośrednictwem Sklepu internetowego Dzień Dobry Wellness oraz jej skutecznym doręczeniem.
  5. 5.5 Wydawca informuje, że dane osobowe Użytkowników pozyskuje od Nabywców lub bezpośrednio od Użytkowników (gdy Karta Upominkowa została przekazana takiej osobie bez udziału Wydawcy).
  6. 5.6 Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Wydawcy, odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Nabywców, a także dostawcę systemu informatycznego niezbędnego do poprawnego funkcjonowania Kart Upominkowych, obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Wydawcy, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie).
  7. 5.7 Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) w związku ze zlecaną przez Wydawcę dostawą Produktów nabywanych w Sklepie internetowym Dzień Dobry Wellness. W przypadku przekazania danych do tych krajów, Wydawca zapewnia wdrożenie odpowiednich środków zapewniających zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
  8. 5.8 Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynności niezbędnych do realizacji umów sprzedaży Kart Upominkowych przez Nabywców i Użytkowników oraz pozostałych czynności wskazanych w Regulaminie.  Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne ciążące na Wydawcy (w zakresie przechowywania dokumentów księgowych) oraz  prawnie uzasadniony interes Wydawcy (obrona oraz dochodzenie roszczeń, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy).
  9. 5.9 Wydawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. 5.10 W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie postanowienia Polityki Prywatności, której treść dostępna jest pod następującym adresem.
 6. 6. Reklamacje
  1. 6.1 Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty Upominkowej.
  2. 6.2 Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej w formie poczty elektronicznej na adres kontakt@dziendobrywellness.pl bądź pisemnie na adres Wydawcy.
  3. 6.3 Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji, w tym numer zamówienia.
  4. 6.4 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  5. 6.5 Wydawca rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Wydawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody tej decyzji.
  6. 6.6 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Upominkową o wartości stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanej Karcie Upominkowej. Okres ważności Karty Upominkowej będzie co najmniej równy okresowi ważności obowiązującemu dla reklamowanej Karty Upominkowej.
  7. 6.7 Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
   1. 6.7.1 może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
   2. 6.7.2 może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
   3. 6.7.3 może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
   4. 6.7.4 może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem ODR.
 7. 7. Postanowienia końcowe
  1. 7.1 Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Dzień Dobry Wellness oraz na stronie internetowej serwisu Dzień Dobry Wellness.
  2. 7.2 Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych na rzecz Wydawcy oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
  3. 7.3 Regulamin jest dostarczany wraz z Kartą Upominkową w wiadomości poczty elektronicznej kierowanej do Nabywcy lub wskazanego przez Nabywcę Użytkownika.
  4. 7.4 W zakresie spraw związanych z zakupem Towarów w Sklepie Dzień Dobry Wellness, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie rozpatrywania reklamacji zakupionych Towarów lub odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, stosuje się Regulamin Sklepu Dzień Dobry Wellness, którego każdorazowo aktualna treść dostępna jest pod adresem Sklepu.
  5. 7.5 Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2020 roku.